Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze website verschaft informatie over RAILTEAM B.V. (‘RAILTEAM’) en zijn diensten. RAILTEAM is een samenwerkingsverband van DB Fernverkehr Aktiengesellschaft, Eurostar International Limited, N.S. Hispeed Groep N.V., ÖBB Personenverkehr Aktiengesellschaft, Schweizerische Bundesbahnen SBB, NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en SNCF Société Nationale des Chemins de fer Français als volwaardige leden (‘Leden’).

1.2 Beschikbaarheid

RAILTEAM doet er alles aan om deze website ononderbroken beschikbaar te houden, maar kan pannes of storingen niet volledig uitsluiten. RAILTEAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor pannes of storingen, noch garanderen dat die zich niet zullen voordoen. RAILTEAM behoudt zich het recht voor om de dienst op elk moment te wijzigen of stop te zetten.

2. Informatie en materiaal

2.1 Omdat RAILTEAM alles in het werk stelt om te verzekeren dat de informatie op deze website correct is op het moment dat ze gepubliceerd wordt, kan RAILTEAM niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen of gegevens die onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd zijn. Omdat RAILTEAM probeert te verzekeren dat de voorwaarden en de gepubliceerde informatie correct zijn, kan het niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen.

2.2 RAILTEAM doet al het nodige om zijn materiaal te controleren en te testen bij elke productiestap. Het is steeds raadzaam om materiaal dat u van het internet downloadt te laten controleren door een virusscanner. RAILTEAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk verlies, verstoring of beschadiging van uw gegevens of uw computersysteem terwijl u materiaal van deze website gebruikt.

3. Gebruik van deze website

3.1 U gaat akkoord om de RAILTEAM-website niet te gebruiken op een manier die inbreuk pleegt op Nederlandse wetgeving, regelgeving of internationale verdragen en dat uw gebruik van deze website de intellectuele eigendomsrechten van natuurlijke of rechtspersonen niet schendt.

3.2. U gaat akkoord om de RAILTEAM-website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en niet voor de overdracht van materialen of gegevens die lasterlijk, obsceen of in strijd met handelsgeheimen zijn.

4. Links en referenties

4.1 RAILTEAM doet afstand van elke aansprakelijkheid voor de reproductie van deze website op een website van een derde partij of toegang tot deze website verkregen via de website van een derde partij of de thuispagina van eender welke internetgebruiker, wiens reproductie de informatie of de tarief- en productbeperkingen en -voorwaarden aangeboden op deze website onjuist weergeeft of weglaat.

4.2 Naar deze website mag niet gelinkt worden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RAILTEAM. Verzoeken om naar deze website te linken kunnen gericht worden aan railteam@ns.nl.

5. Intellectuele eigendom

5.1 U erkent en aanvaardt dat RAILTEAM, de Leden of hun licentiehouders alle rechten, titels en belangen bezitten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website.

5.2 De logo’s van RAILTEAM en zijn Leden en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met of gepubliceerd op deze website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van RAILTEAM, de Leden of hun licentiehouders. Het materiaal beschermd door het copyright en handelsmerk omvat, enkel bij wijze van voorbeeld, het handelsmerk ‘RAILTEAM’, reproducties van treinen van de Leden en de logo’s van RAILTEAM en zijn Leden op deze website behoren uitsluitend toe aan RAILTEAM en zijn Leden. Alle rechten voorbehouden door RAILTEAM en zijn Leden.

5.3 Het gebruik van deze website impliceert in geen geval de overdracht van intellectuele eigendomsrechten van RAILTEAM, de Leden of hun licentiehouders naar u of naar derde partijen.

5.4 Behalve voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag geen enkel onderdeel van deze website gekopieerd, gepubliceerd, verspreid of aangepast worden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RAILTEAM en zijn Leden.

5.5 De informatie op de RAILTEAM-website mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dat houdt ook in het verschaffen van de dienstregeling en/of tarieven aan anderen via andere websites of onlinediensten. In het bijzonder mag de informatie op deze website niet gereproduceerd, bewerkt, openbaar gemaakt of op eender welke andere manier gebruikt worden door ‘zoekrobots’, andere zoektechnologieën of eender welk ander automatisch mechanisme. Ongeacht andere rechten behoudt RAILTEAM zich het recht voor om de toegang tot deze website te weigeren aan iedereen die hem onrechtmatig gebruikt.

6. Uitsluiting van garantie

6.1 In de mate toegestaan door de Nederlandse wetgeving, wordt deze website aangeboden zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie of voorwaarde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onuitgesproken garanties of voorwaarden van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor eender welk doeleinde.

7. Aansprakelijkheidsbeperking Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van deze website gebeurt op eigen keuze en risico. U bent als enige aansprakelijk voor de schade die het gebruik van deze website kan berokkenen aan uzelf, uw eigendom of derden.

7.2 In de mate toegestaan door de Nederlandse wetgeving, en behoudens de aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel alsook aansprakelijkheid voortvloeiend uit opzettelijke daden of weglatingen en nalatigheden, kan RAILTEAM niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van eender welke persoon voor eender welke vorm van schade, met inbegrip van elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies van eender welke aard voortvloeiend uit het gebruik van deze website en de informatie op de website, of door toegang tot andere onlinegegevens via links op deze website.

7.3 RAILTEAM wijst elke vorm van aansprakelijkheid af inzake de nauwkeurigheid, tijdelijke aflevering, veiligheid of privacy van overdrachten via het internet waarbij personen of computersystemen betrokken zijn waar het geen controle over heeft, zoals creditcardgegevens of andere persoonlijke informatie.

8. Schadeloosstelling

8.1 U gaat akkoord om RAILTEAM te vergoeden of te vrijwaren voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en uitgaven opgelopen of geleden door RAILTEAM omwille van een schending van uw verantwoordelijkheden onder deze Gebruiksvoorwaarden.

9. Diversen

9.1 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze voorwaarden zal elk van de resterende voorwaarden niet beïnvloeden, verminderen of ongeldig maken.

9.2 RAILTEAM behoudt zich het recht voor om, als het dat nodig acht, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

10. Contactgegevens

Uitgever van de website: Railteam B.V.

Beheerders en directeurs publicatie: Tom Hendriks, Petra Beurer.

Adres:
Railteam B.V.
Postbus 767
1000 AT Amsterdam
Nederland

Kamer van Koophandel nr. 34284638 Amsterdam
BTW NL818547182B01

Deze website wordt gehost en is gemaakt door DudeSquare
Tappersweg 12-A
2031 ET Haarlem
The Netherlands